Xúᴄ Độɴɢ Thầy Park Trải Lòɴɢ: Tôi Mang Lại Nhiều Thành Công Cho ĐTVN, Chỉ Sợ 1 Ngày Nếu ᴛʜấᴛ ʙạɪ Người ʜâᴍ ᴍộ Sẽ Quay ʟưɴɢ ʟạɪ.

Uncategorized

ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ: “Độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀʏ ʜậᴜ ᴠệ ǫᴜá ᴠộɪ, đó ʟà ʟỗɪ ᴄủᴀ ᴛôɪ”

Thầy Park trải lòɴɢ: Tôi mang lại nhiều thành công cho ĐTVN, chỉ sợ 1 ngày nếu ᴛʜấᴛ ʙạɪ người ʜâᴍ ᴍộ sẽ quay ʟưɴɢ ʟạɪ!
ᴛʜᴜᴀ ᴛʀậɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ʜàɴɢ ᴛʜủ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴍắᴄ ʟỗɪ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ ᴛʜẳɴɢ ᴛʜắɴ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʙảɴ ᴛʜâɴ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ sᴀɪ ʟầᴍ.
“ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴛʜᴜᴀ 𝟸-𝟹, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛʜᴜᴀ ᴍộᴛ ʙàɴ ở ᴘʜúᴛ ʙù ɢɪờ. ɴʜư ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đã ʙɪếᴛ, độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛʜɪ đấᴜ ᴛốᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴛừ ʙỏ ᴅù ʙị ᴅẫɴ ᴛʀướᴄ 𝟸 ʙàɴ. ᴛʜế ɴʜưɴɢ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴛʜấʏ ʜơɪ ᴛɪếᴄ ᴠì ᴄó ʟẽ đã ᴛʜᴀʏ ᴠị ᴛʀí ʜậᴜ ᴠệ ᴠộɪ ǫᴜá. ᴛôɪ ɴɢʜĩ đó ʟà ʟỗɪ ᴄủᴀ ᴛôɪ”, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ ɴóɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ sᴀᴜ ᴛʀậɴ.

ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ ʙậᴛ ᴋʜóᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ.

Ở ᴛʀậɴ đấᴜ ɴàʏ, ᴛʜầʏ ᴘᴀʀᴋ đã ʀúᴛ ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ ʀᴀ sâɴ ᴠà đưᴀ ᴠàᴏ ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ ở ᴘʜúᴛ 𝟽𝟸. ᴋʜɪ đó, ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đᴀɴɢ ʙị ᴅẫɴ 𝟷-𝟶.

ᴄʜỉ 𝟹 ᴘʜúᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄó ᴍặᴛ ᴛʀêɴ sâɴ, ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ để ᴡᴜ ʟᴇɪ ᴄó 𝟸 ᴘʜᴀ ᴛʜᴏáᴛ xᴜốɴɢ đáɴʜ đầᴜ ᴄậɴ ᴛʜàɴʜ. ᴠà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ số đó đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ʙàɴ ᴛʜắɴɢ.

Đếɴ ᴘʜúᴛ 𝟿𝟶+𝟻, ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴠệ sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟶 ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜᴇᴏ ᴋèᴍ ᴡᴜ ʟᴇɪ ᴠà ᴛᴜʏểɴ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ đã ᴄó đượᴄ ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ấɴ địɴʜ ᴛỉ số 𝟹-𝟸.

ᴋʜɪ đượᴄ ʜỏɪ ᴠề ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄʜᴏ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜᴀʏ ɴɢườɪ ɴàʏ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ ʙàʏ ᴛỏ: “sᴀɪ sóᴛ ᴄủᴀ ᴄầᴜ ᴛʜủ ʟà ʟỗɪ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ʜʟᴠ, ᴄủᴀ ɴɢườɪ sử ᴅụɴɢ ᴄầᴜ ᴛʜủ. ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜɪᴀ sẻ ɢì ᴠàᴏ ʟúᴄ ɴàʏ. ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄó sᴀɪ sóᴛ ᴍớɪ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜàɴʜ đượᴄ. ᴛôɪ ɴóɪ ʟạɪ ʀằɴɢ sᴀɪ sóᴛ ᴄủᴀ ᴄầᴜ ᴛʜủ ʟà ʟỗɪ ᴄủᴀ ʜʟᴠ ᴛʜᴀʏ đổɪ ɴɢườɪ”.

ʙùɪ ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ ᴄũɴɢ ɢặᴘ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʀướᴄ ʜàɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴛʜầʏ ᴘᴀʀᴋ ᴄũɴɢ ᴅàɴʜ sự ᴋʜᴇɴ ɴɢợɪ ᴄʜᴏ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ: “ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đềᴜ ʙɪếᴛ ᴄʜɪɴᴇsᴇ sᴜᴘᴇʀ ʟᴇᴀɢᴜᴇ ʟà ɢɪảɪ ᴠĐǫɢ ʜàɴɢ đầᴜ ᴄʜâᴜ Á. ᴄáᴄ độɪ ʙóɴɢ đượᴄ đầᴜ ᴛư ɴʜɪềᴜ ᴛɪềɴ ʙạᴄ, ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛốᴛ. Độɪ ʙạɴ ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴄầᴜ ᴛʜủ ɴʜậᴘ ᴛịᴄʜ”.
ᴛʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ, độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sᴀᴜ đâʏ sẽ ʀờɪ ᴜᴀᴇ để ʟêɴ đườɴɢ ᴏᴍᴀɴ ᴠà ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄʜᴏ ᴛʀậɴ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟷𝟶 ᴛớɪ ᴠớɪ độɪ ᴄʜủ ɴʜà. sᴀᴜ 𝟹 ʟượᴛ ᴛʀậɴ, ᴛʜầʏ ᴛʀò ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ᴄó đượᴄ đɪểᴍ số ɴàᴏ.

ĐỌC THÊM: Dâɴ ᴍạɴg “qᴜᴀʏ xᴇ” ᴄhỉ tríᴄʜ ᴛhậᴍ ᴛệ HLV Park Hang Seo và ᴄầᴜ ᴛhủ tʀẻ Thanh Bìɴʜ, tấɴ ᴄôɴg faceʙᴏᴏᴋ Tấɴ Trườɴɢ

ᴛʀậɴ đấᴜ ɢɪữᴀ Đᴛ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴠà Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴋʜéᴘ ʟạɪ ᴠớɪ ᴛỉ số 𝟹-𝟸 ɴɢʜɪêɴɢ ᴠề độɪ ᴄʜủ ɴʜà ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ.

ᴠɪệᴄ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ để ᴛʜᴜᴀ sáᴛ ɴúᴛ Đᴛ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ 𝟹 ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸 ʀạɴɢ sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟾/𝟷𝟶 ᴋʜɪếɴ ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴋʜó ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ. sᴀᴜ ᴛʀậɴ đấᴜ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đã để ʟạɪ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ɢᴀʏ ɢắᴛ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ᴄáᴄʜ ᴅùɴɢ ɴɢườɪ ᴄủᴀ ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ. Đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴋʜɪ ôɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʀúᴛ ᴄầᴜ ᴛʜủ ɢɪàᴜ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ʙùɪ ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ ʀᴀ sâɴ ᴠà ᴛʜᴀʏ ᴠàᴏ đó ʙằɴɢ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛʀẻ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ.

ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ ᴄó ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛʜᴇᴏ ᴋèᴍ ɴɢôɪ sᴀᴏ ᴡᴜ ʟᴇɪ ᴄủᴀ ᴛᴜʏểɴ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ɴʜưɴɢ ᴀɴʜ 𝟸 ʟầɴ để đốɪ ᴛʜủ ᴄó ᴄơ ʜộɪ ɢʜɪ ʙàɴ. sự ɴᴏɴ ᴛʀẻ, ᴛʜɪếᴜ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴋʜɪếɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ ᴄʜưᴀ ʙắᴛ ɴʜịᴘ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴛốᴛ, ɴʜấᴛ ʟà ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴘʜảɪ đốɪ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ᴄầᴜ ᴛʜủ số 𝟷 Đᴛ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ – đốɪ ᴛʜủ ᴍạɴʜ ʜơɴ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ.

ᴅù ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ ɢầɴ đâʏ đã ᴋʜôɴɢ ᴅùɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɴʜưɴɢ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ʙóɴɢ đá ʟớɴ, ɴʜɪềᴜ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ʜướɴɢ đếɴ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴍᴀɴɢ áᴏ số 𝟻 ᴄủᴀ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ᴍộᴛ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴋʜáᴄ ᴘʜảɪ ɴʜậɴ sự ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄủᴀ ᴅâɴ ᴍạɴɢ ở ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ʟà ᴛʜủ ᴍôɴ ʙùɪ ᴛấɴ ᴛʀườɴɢ

ʟà ʜʟᴠ ᴛʀưởɴɢ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ ʟà ɴɢườɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴄʜᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʜᴜᴀ 𝟸-𝟹 đêᴍ ɴᴀʏ. ᴅù ôɴɢ đã ᴄùɴɢ ʙóɴɢ đá ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟậᴘ ɴêɴ ɴʜɪềᴜ ᴋì ᴛíᴄʜ đáɴɢ ᴛự ʜàᴏ ɴʜưɴɢ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ɢɪᴀ ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴋʜôɴɢ ᴛʀáɴʜ ᴋʜỏɪ ᴍũɪ ʀìᴜ ᴅư ʟᴜậɴ sᴀᴜ ᴛʀậɴ ᴛʜᴜᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ.

ᴍộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴅâɴ ᴍạɴɢ ᴅồɴ ᴠề ᴘʜíᴀ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ:
“Ôɴɢ ᴘᴀʀᴋ ᴋᴏ ᴛʜíᴄʜ Đứᴄ ʜᴜʏ à, ɴʜư ᴛʀậɴ Úᴄ ᴛʜᴀʏ ᴠàᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đá sáɴɢ ʜẳɴ. ʜᴏàɴɢ Đứᴄ, ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ sẽ ᴅâɴɢ ᴄᴀᴏ ʜơɴ, ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜể ʜìɴʜ ᴛốᴛ đấʏ ɴʜưɴɢ ɴêɴ ᴛʜᴀʏ ʜồɴɢ ᴅᴜʏ ᴛʜì ʜơɴ ᴠì ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ đᴀɴɢ đá ᴛốᴛ”.

“ᴍặᴄ ᴅù ʙɪếᴛ ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ đᴇᴍ ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴʜưɴɢ ᴘʜảɪ ᴄôɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜầʏ ᴘᴀʀᴋ ʟà 𝟷 ɴɢườɪ ʙảᴏ ᴛʜủ, ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế độɪ ʜìɴʜ. ᴛừ ᴋʜɪ ᴄôɴɢ ᴘʜượɴɢ ᴠàᴏ ʟɪềɴ ᴛʜấʏ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜởɪ sắᴄ ʜơɴ ở ʜàɴɢ ᴄôɴɢ. ᴄòɴ số 𝟻 ʙắᴛ ɴɢườɪ ɴʜư… ᴄũɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ số 𝟽 đɪ đâᴜ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ɴʜìɴ ᴛʜì ʙᴀɴʜ đã ᴠàᴏ ʟướɪ. ᴄôɴɢ ᴘʜượɴɢ đá ᴛʜế ᴄʜᴏ ᴅự ʙị ᴄʜᴏ ᴠăɴ Đứᴄ, ᴛʜᴀʏ ᴘʜượɴɢ ᴛʜì ᴄòɴ ᴠàɪ ᴘʜúᴛ ʟàᴍ ăɴ đượᴄ ɢì. ʙóɴɢ đá ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴍà ᴄứ ʟấʏ ǫᴜá ᴋʜứ ʀᴀ ɴóɪ ᴠớɪ ᴛôɪ. ᴄòɴ ᴄáᴄ ᴛʀậɴ ᴛớɪ ᴍà ᴄứ ɢɪữ ʜàɴɢ ᴄôɴɢ ɴàʏ ᴛʜì ᴄó ᴛʜᴜᴀ ɴốᴛ ᴄáᴄ ᴛʀậɴ ᴄòɴ ʟạɪ”.

“ʙɪếᴜ ᴋʜôɴɢ 𝟸 ǫᴜả, ʟỗɪ ᴄùɴɢ 𝟷 ᴠị ᴛʀí, ᴄùɴɢ 𝟷 ᴋɪểᴜ ᴋịᴄʜ ʙảɴ, ʟạɪ đượᴄ ǫᴜả ôɴɢ… À ᴍà ᴛʜôɪ ᴅù sᴀᴏ ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄũɴɢ đã ᴄố ɢắɴɢ ʟắᴍ ʀồɪ, ᴛɪᴋᴛᴏᴋ íᴛ ᴛʜôɪ ᴀᴇ ɴʜé” – ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ɴʜắᴍ ᴠàᴏ ᴛʜủ ᴍôɴ ᴛấɴ ᴛʀườɴɢ ᴠớɪ ᴛʜóɪ ǫᴜᴇɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ.

“ᴜ ʟà ᴛʀờɪ. ɴãʏ ɢɪờ ʟướᴛ ᴍấʏ ʙàɪ ᴛᴏàɴ ᴛʜấʏ “ᴛʜủ ᴍôɴ ɴɢʜɪệɴ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ, ᴄầᴜ ᴛʜủ số 𝟻 ᴛʜì ɴᴏɴ ɴớᴛ đá ɴʜư ᴋʜôɴɢ đá”. ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄòɴ ᴛʀẻ sᴀɪ ᴛʜì sửᴀ, ᴄᴏɪ ɴʜư ᴍộᴛ ʙàɪ ʜọᴄ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ. ᴄòɴ ᴛấɴ ᴛʀườɴɢ ᴄũɴɢ ᴄố ɢắɴɢ ʀồɪ ᴍà? Đâᴜ ᴛʜể ɴàᴏ ᴛʜᴜᴀ đổ ʟỗɪ ɴɢườɪ ɴàʏ ɴɢườɪ ᴋɪᴀ. ᴍôɴ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴛʜì ᴛʜắɴɢ ᴛʜᴜᴀ ɴɢᴜʏêɴ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴄùɴɢ sᴀɴ sẻ ʟấʏ đó ʟàᴍ độɴɢ ʟựᴄ, ʀúᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴛʀậɴ sᴀᴜ. ᴍắᴄ ɢì ᴍấʏ ôɴɢ ᴠô ᴄʜửɪ ɴɢườɪ ᴛᴀ? ᴛʜᴜᴀ đã ʙᴜồɴ ʀồɪ ᴄòɴ ʙị áᴘ ʟựᴄ ᴛừ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ…”.