ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛâʏ ɴɪɴʜ ɴɢàʏ 𝟸.𝟷𝟷: ᴛʜêᴍ 𝟹𝟼𝟶 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ǫᴜᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sàɴɢ ʟọᴄ

Đời sống Tin Tức Xã hội

ᴛâʏ ɴɪɴʜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜêᴍ 𝟹𝟼𝟶 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ǫᴜᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴄᴏɴ số ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟷 ᴛʜáɴɢ ᴛʀở ʟạɪ đâʏ.
ɴɢàʏ 𝟸.𝟷𝟷, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ sở ᴄʜỉ ʜᴜʏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ ᴛâʏ ɴɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷.𝟷𝟷, địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟼𝟿 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó đếɴ 𝟹𝟼𝟶 ᴄᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ; 𝟿 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛạɪ 𝟿/𝟿 ʜᴜʏệɴ, ᴛʜị xã, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố. Đâʏ ʟà số ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟷 ᴛʜáɴɢ ᴛʀở ʟạɪ đâʏ.

ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢầɴ đâʏ ᴛạɪ ᴛâʏ ɴɪɴʜ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ᴄộɴɢ đồɴɢ

ɢɪᴀɴɢ ᴘʜƯƠɴɢ

ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴛạɪ ᴄáᴄ ʜ.ʙếɴ ᴄầᴜ (𝟽𝟹 ᴄᴀ, ᴛăɴɢ 𝟽𝟷 ᴄᴀ sᴏ ᴠớɪ 𝟷 ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó), ɢò ᴅầᴜ 𝟽𝟸 ᴄᴀ (ᴛăɴɢ 𝟹𝟼 ᴄᴀ), ᴛᴘ.ᴛâʏ ɴɪɴʜ 𝟻𝟷 ᴄᴀ (ᴛăɴɢ 𝟺𝟼), ᴛx.ᴛʀảɴɢ ʙàɴɢ: 𝟺𝟿 ᴄᴀ (ᴛăɴɢ 𝟹𝟾 ᴄᴀ), ᴄʜâᴜ ᴛʜàɴʜ 𝟸𝟽 ᴄᴀ (ᴛăɴɢ 𝟷𝟽 ᴄᴀ), ᴛâɴ ʙɪêɴ 𝟸𝟻 ᴄᴀ (ᴛăɴɢ 𝟷𝟼 ᴄᴀ), ᴛx.ʜòᴀ ᴛʜàɴʜ 𝟸𝟸 ᴄᴀ (ᴛăɴɢ 𝟷𝟽 ᴄᴀ), ᴅươɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄʜâᴜ 𝟸𝟹 ᴄᴀ (ᴛăɴɢ 𝟷𝟻 ᴄᴀ) ᴠà ᴛâɴ ᴄʜâᴜ 𝟷𝟹 ᴄᴀ (ᴛăɴɢ 𝟻 ᴄᴀ).

ᴛâʏ ɴɪɴʜ đᴀɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏả 𝟷𝟼𝟽 ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ғ𝟶

ɢɪᴀɴɢ ᴘʜƯƠɴɢ

ʜɪệɴ, ᴛỉɴʜ ᴛâʏ ɴɪɴʜ đᴀɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏả 𝟷𝟼𝟽 ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ғ𝟶. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴛỉɴʜ ᴄũɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟷.𝟻𝟷𝟹 ɴɢườɪ ᴠà ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà, ɴơɪ ᴄư ᴛʀú 𝟹.𝟼𝟽𝟾 ɴɢườɪ.

ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ, ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟸.𝟷𝟿𝟹 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ ᴠà ᴄʜᴏ xᴜấᴛ ᴠɪệɴ 𝟷𝟶.𝟹𝟶𝟻 ʙệɴʜ ɴʜâɴ. ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴛâʏ ɴɪɴʜ ᴄũɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ʟũʏ ᴋế đếɴ ɴᴀʏ, ᴛâʏ ɴɪɴʜ ᴄó 𝟷𝟼𝟷 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠà đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜᴏ 𝟷.𝟽𝟸𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ.

ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 sáɴɢ 𝟸.𝟷𝟷: ᴄả ɴướᴄ 𝟿𝟸𝟹.𝟺𝟻𝟷 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, 𝟾𝟸𝟸.𝟶𝟼𝟻 ᴄᴀ ᴋʜỏɪ | ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʀᴀ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴍớɪ
ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ sở ᴄʜỉ ʜᴜʏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ ᴛâʏ ɴɪɴʜ, ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷.𝟷𝟷, ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ đã ᴛɪêᴍ đượᴄ 𝟸𝟶.𝟽𝟿𝟿 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ, ᴛâʏ ɴɪɴʜ đã ᴛɪêᴍ đượᴄ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟷.𝟸𝟼𝟻.𝟷𝟶𝟼 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴛʀêɴ ᴛổɴɢ số 𝟷.𝟹𝟹𝟾.𝟼𝟿𝟶 ʟɪềᴜ đượᴄ ʙộ ʏ ᴛế ᴘʜâɴ ʙổ. ᴛʀᴏɴɢ đó ᴍũɪ 𝟷 ʟà 𝟾𝟾𝟹.𝟼𝟸𝟶 ʟɪềᴜ ᴠà ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟹𝟾𝟷.𝟺𝟾𝟼 ʟɪềᴜ.