Tháɪ Lᴀɴ, ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴛʜᴜốᴄ ᴠɪêɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

Đời sống Tin Tức Xã hội

ᴛʜáɪ ʟᴀɴ, ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ᴅự ᴋɪếɴ sẽ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴛʜᴜốᴄ ᴠɪêɴ ᴋʜáɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ để đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ.
ʙộ ʏ ᴛế ᴛʜáɪ ʟᴀɴ ʜôᴍ 𝟷𝟺/𝟷 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴướᴄ ɴàʏ đã ʟêɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴛʜᴜốᴄ ᴠɪêɴ ᴋʜáɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ để ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ.

ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟà ɴɢườɪ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜàɴʜ, ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛɪếɴ ᴛʀɪểɴ ʙệɴʜ ɴặɴɢ. ᴛʜᴜốᴄ ɴàʏ đượᴄ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʙởɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴍᴇʀᴄᴋ&ᴄᴏ ᴠà ʀɪᴅɢᴇʙᴀᴄᴋ ʙɪᴏᴛʜᴇʀᴀᴘᴇᴜᴛɪᴄs ᴄó ᴛʀụ sở ᴛạɪ ᴍỹ.

ᴛʜáɪ ʟᴀɴ, ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴛʜᴜốᴄ ᴠɪêɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 – 𝟷 (Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ)

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛʜáɪ ʟᴀɴ ᴅự địɴʜ sẽ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴋʜáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄả ʙᴀɴɢʟᴀᴅᴇsʜ, ʟêɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ sảɴ xᴜấᴛ ᴄáᴄ ᴘʜɪêɴ ʙảɴ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ᴛʜᴜốᴄ.

“Đốɪ ᴠớɪ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴄó ᴋế ʜᴏạᴄʜ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴠớɪ ᴠɪệɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄʜᴜʟᴀʙʜᴏʀɴ”, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʏ ᴛế ᴛʜáɪ ʟᴀɴ ᴀɴᴜᴛɪɴ ᴄʜᴀʀɴᴠɪʀᴀᴋᴜʟ ɴóɪ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʏ ᴛế ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ʙᴜᴅɪ ɢᴜɴᴀᴅɪ sᴀᴅɪᴋɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴướᴄ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴄó ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ ᴠớɪ sự ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ ᴘᴛ ᴀᴍᴀʀᴏx ᴘʜᴀʀᴍᴀ ɢʟᴏʙᴀʟ, ʙắᴛ đầᴜ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟺 ʜᴏặᴄ ᴛʜáɴɢ 𝟻.

ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ đã ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ để sử ᴅụɴɢ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜầɴ ɴàʏ ᴠà 𝟺𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴠɪêɴ ᴛʜᴜốᴄ đã đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ɴướᴄ ɴàʏ. ᴄòɴ ᴛʜáɪ ʟᴀɴ đã đặᴛ ʜàɴɢ 𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʟɪệᴜ ᴛʀìɴʜ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ ᴛừ ᴍᴇʀᴄᴋ ᴠà đᴀɴɢ ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ ᴠớɪ ᴘғɪᴢᴇʀ ᴠề 𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʟɪệᴜ ᴛʀìɴʜ ᴘᴀxʟᴏᴠɪᴅ ᴄủᴀ ʜọ.