[ᴍỚɪ] ǫᴜʏ địɴʜ ᴍớɪ ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿: ᴅừɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟻, 𝟷𝟼, ʜếᴛ ᴄáᴛ ᴄứ, ᴄụᴄ ʙộ

Tin Tức Xã hội

ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ở ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ‘ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴍớɪ’, ᴄáᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ, sɪêᴜ ᴛʜị, ɴʜà ʜàɴɢ, ǫᴜáɴ ăɴ, ᴄʜợ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ, ɴɢʜỉ ᴅưỡɴɢ, ᴋʜáᴄʜ sạɴ… đượᴄ ᴘʜéᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ.

𝟺 ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟷𝟶, ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ᴛʜíᴄʜ ứɴɢ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 (ʜướɴɢ ᴅẫɴ).

ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ đượᴄ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ʟà ʙảᴏ ᴠệ ᴛốɪ đᴀ sứᴄ ᴋʜỏᴇ, ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ; ʜạɴ ᴄʜế đếɴ ᴍứᴄ ᴛʜấᴘ ɴʜấᴛ ᴄáᴄ ᴄᴀ ᴍắᴄ, ᴄᴀ ᴄʜᴜʏểɴ ʙệɴʜ ɴặɴɢ, ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿; ᴋʜôɪ ᴘʜụᴄ ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋɪɴʜ ᴛế – xã ʜộɪ, ʙảᴏ đảᴍ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴛʀậᴛ ᴛự ᴀɴ ᴛᴏàɴ xã ʜộɪ; ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴋéᴘ, đưᴀ ᴄả ɴướᴄ ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴍớɪ sớᴍ ɴʜấᴛ ᴄó ᴛʜể, ᴘʜấɴ đấᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷.

ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ ɴàʏ sẽ xóᴀ ʙỏ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄụᴄ ʙộ, ᴄáᴛ ᴄứ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴛʀêɴ ᴍứᴄ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛớɪ sảɴ xᴜấᴛ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, đờɪ sốɴɢ xã ʜộɪ.

ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ ɴêᴜ ʀõ, ǫᴜʏ địɴʜ ɴàʏ áᴘ ᴅụɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ, ᴄó ᴛʜể áᴘ ᴅụɴɢ ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʙổ sᴜɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʀáɪ ᴠớɪ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ, ᴋʜôɴɢ ɢâʏ áᴄʜ ᴛắᴄ ʜàɴɢ ʜóᴀ, sảɴ xᴜấᴛ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, đɪ ʟạɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

ᴋʜɪ áᴘ ᴅụɴɢ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ɴàʏ, ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ sẽ ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ᴋʜôɴɢ áᴘ ᴅụɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟻, 𝟷𝟼, 𝟷𝟿. ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛʀêɴ ǫᴜʏ ᴍô ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ, ᴄᴀᴏ ʜơɴ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛʜì ᴘʜảɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ ʙộ ʏ ᴛế, ᴛʜủ ᴛướɴɢ.

ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ǫᴜáɴ ᴛʀɪệᴛ ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴛʜíᴄʜ ứɴɢ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴘʜảɪ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴅứᴛ ᴋʜᴏáᴛ, ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ, đảᴍ ʙảᴏ ʜàɪ ʜòᴀ ɢɪữᴀ ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ʏ ᴛế ᴠớɪ ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ, ᴋɪɴʜ ᴛế – xã ʜộɪ.

[ᴍỚɪ] ǫᴜʏ địɴʜ ᴍớɪ ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿: ᴅừɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟻, 𝟷𝟼, ʜếᴛ ᴄáᴛ ᴄứ, ᴄụᴄ ʙộ – Ảɴʜ 𝟸.
ɴɢườɪ ᴅâɴ đɪ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ở ʜồ ʜᴏàɴ ᴋɪếᴍ, ʜà ɴộɪ. Ảɴʜ: ᴠɪệᴛ ʜùɴɢ.

ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ʜà ɴộɪ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴠề đề xᴜấᴛ ᴛʀᴇᴏ ʙɪểɴ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ɴʜà ɴɢườɪ ʙᴀʏ ᴠề ᴛừ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, Đà ɴẵɴɢ
ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ʏ ᴛế ᴘʜảɪ đồɴɢ ʙộ ɢɪữᴀ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠớɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, đɪềᴜ ᴛʀị, ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ᴛʜᴇᴏ ᴘʜươɴɢ ᴄʜâᴍ “ᴄáᴄʜ ʟʏ, xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟà ᴛʜᴇɴ ᴄʜốᴛ, ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ᴛʜᴜốᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ʟà đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛɪêɴ ǫᴜʏếᴛ”.

ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴘʜâɴ ᴛʜàɴʜ 𝟺 ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ ɢồᴍ:

ᴄấᴘ độ 𝟷 ʟà ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛʜấᴘ (ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴍớɪ), ᴛươɴɢ ứɴɢ ᴠớɪ ᴍàᴜ xᴀɴʜ.

ᴄấᴘ 𝟸 ʟà ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴛươɴɢ ứɴɢ ᴠớɪ ᴍàᴜ ᴠàɴɢ.

ᴄấᴘ 𝟹 ʟà ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ ᴛươɴɢ ứɴɢ ᴠớɪ ᴍàᴜ ᴄᴀᴍ.

ᴄấᴘ 𝟺 ʟà ɴɢᴜʏ ᴄơ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ ᴛươɴɢ ứɴɢ ᴠớɪ ᴍàᴜ đỏ.

ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ đượᴄ ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ đáɴʜ ɢɪá ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛừ ᴘʜạᴍ ᴠɪ, ǫᴜʏ ᴍô ɴʜỏ ɴʜấᴛ ᴄó ᴛʜể (ᴅướɪ ᴄấᴘ xã).

ᴄáᴄ ᴛɪêᴜ ᴄʜí đáɴʜ ɢɪá ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ ɢồᴍ: ᴛỷ ʟệ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ/số ᴅâɴ/ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ; độ ʙᴀᴏ ᴘʜủ ᴠắᴄ xɪɴ (ʟưᴜ ý ɴʜóᴍ ᴛᴜổɪ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ, ᴛỷ ʟệ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ ᴍộᴛ, ᴛɪêᴍ đủ ʟɪềᴜ); ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛʜᴜ ᴅᴜɴɢ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ.

ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴâɴɢ ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ, địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʀướᴄ ᴛốɪ ᴛʜɪểᴜ 𝟺𝟾 ɢɪờ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ để ᴄó sự ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ áᴘ ᴅụɴɢ.

ɴʜữɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ đượᴄ ᴘʜéᴘ ᴍở ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ‘ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴍớɪ’

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ, ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ǫᴜʏ địɴʜ ʀõ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ᴛừɴɢ ʟᴏạɪ ʜìɴʜ ᴛươɴɢ ứɴɢ ᴠớɪ ᴛừɴɢ ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ. ᴄụ ᴛʜể

ᴄấᴘ 𝟷, ᴄáᴄ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ đượᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɢồᴍ: ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠà ɴɢᴏàɪ ᴛʀờɪ ᴋʜôɴɢ ʜạɴ ᴄʜế số ɴɢườɪ; ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ đườɴɢ ʙộ, đườɴɢ ᴛʜủʏ, ʜàɴɢ ʜảɪ; ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ, ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʜàɴɢ ʜóᴀ ɴộɪ ᴛỉɴʜ ʜᴏặᴄ ʟɪêɴ ᴛỉɴʜ; ᴄơ sở sảɴ xᴜấᴛ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ᴅịᴄʜ ᴠụ; ᴅự áɴ, ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, xâʏ ᴅựɴɢ; ɴʜà ʜàɴɢ, ǫᴜáɴ ăɴ, ᴄʜợ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ; ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴄôɴɢ sở; ᴄơ sở ᴛôɴ ɢɪáᴏ, ᴛíɴ ɴɢưỡɴɢ, ᴛʜờ ᴛự; ᴋʜáᴄʜ sạɴ, ɴʜà ɴɢʜỉ, ᴋʜᴜ ɴɢʜỉ ᴅưỡɴɢ, đɪểᴍ ᴛʜᴀᴍ ǫᴜᴀɴ ᴅᴜ ʟịᴄʜ; ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ ᴠăɴ ʜóᴀ, ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ, ᴛʜể ᴅụᴄ, ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ…

ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴄầɴ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ 𝟻ᴋ, sử ᴅụɴɢ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ để đăɴɢ ᴋý ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế, ᴋʜáᴍ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ; ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴠề ᴄáᴄ đɪềᴜ ᴋɪệɴ đɪ ʟạɪ ɢɪữᴀ ᴄáᴄ địᴀ ʙàɴ ᴄó ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ.

ᴄấᴘ 𝟸, ᴄáᴄ sự ᴋɪệɴ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠà ɴɢᴏàɪ ᴛʀờɪ đượᴄ ʜạɴ ᴄʜế ʜᴏặᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄó đɪềᴜ ᴋɪệɴ. Địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄăɴ ᴄứ ᴠàᴏ ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ để ǫᴜʏ địɴʜ số ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ.

ᴠậɴ ᴛảɪ ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ đượᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ, ᴠớɪ ᴄáᴄ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ ʙộ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ.

ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄᴀᴏ ɴʜư ᴠũ ᴛʀườɴɢ, ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ, ᴍᴀssᴀɢᴇ, ʙᴀʀ, ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ, ᴛʀò ᴄʜơɪ đɪệɴ ᴛử, ʟàᴍ ᴛóᴄ, ʟàᴍ đẹᴘ… ᴘʜảɪ ɴɢừɴɢ ʜᴏặᴄ ʜạɴ ᴄʜế ʜᴏạᴛ độɴɢ. Địᴀ ᴘʜươɴɢ sẽ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄáᴄ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴋʜáᴄ đượᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, đàᴏ ᴛạᴏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴠẫɴ đượᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ ʙộ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ. ʙộ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, số ʟượɴɢ ʜọᴄ sɪɴʜ…

ᴜʙɴᴅ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ số ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛạɪ ᴄơ sở ᴛôɴ ɢɪáᴏ, ᴛíɴ ɴɢưỡɴɢ, ᴛʜờ ᴛự.

ʙảᴏ ᴛàɴɢ, ᴛʀɪểɴ ʟãᴍ, ᴛʜư ᴠɪệɴ, ʀạᴘ ᴄʜɪếᴜ ᴘʜɪᴍ, địᴀ đɪểᴍ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ ᴠăɴ ʜóᴀ, ᴛʜể ᴅụᴄ, ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ʜạɴ ᴄʜế ʜᴏạᴛ độɴɢ; ɢɪảᴍ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ, số ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ᴅự.

ᴄấᴘ 𝟹, ᴛʜêᴍ ɴʜɪềᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʙị ʜạɴ ᴄʜế ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ sự ᴋɪệɴ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đôɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà, ɴɢᴏàɪ ᴛʀờɪ; ᴅừɴɢ ʜᴏặᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜạɴ ᴄʜế ᴠậɴ ᴛảɪ ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ ʙằɴɢ đườɴɢ ʙộ, đườɴɢ ᴛʜủʏ ɴộɪ địᴀ, ʜàɴɢ ʜảɪ.

ʙáɴ ʜàɴɢ ʀᴏɴɢ, ᴠé số ᴅạᴏ ᴛạᴍ ᴅừɴɢ ʜᴏặᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄó đɪềᴜ ᴋɪệɴ. ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, đàᴏ ᴛạᴏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄũɴɢ đượᴄ ʜạɴ ᴄʜế. ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴄôɴɢ sở ɢɪảᴍ số ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ.

ᴄấᴘ 𝟺, ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ɴʜư sɪêᴜ ᴛʜị, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ, ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛɪệɴ íᴄʜ, ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ… ʜạɴ ᴄʜế ʜᴏạᴛ độɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ, ᴜʙɴᴅ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ số ʟượɴɢ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ, ʙáɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄùɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ.

ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ đɪềᴜ ᴋɪệɴ để ɴʜà ʜàɴɢ, ǫᴜáɴ ăɴ, ᴄʜợ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ đượᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ʜạɴ ᴄʜế số ʟượɴɢ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ, ʙáɴ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ đɪểᴍ.

ᴄáᴄ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴘʜảɪ ɴɢừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɢồᴍ: ᴠũ ᴛʀườɴɢ, ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ, ᴍᴀssᴀɢᴇ, ʙᴀʀ, ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ, ᴛʀò ᴄʜơɪ đɪệɴ ᴛử, ʟàᴍ ᴛóᴄ, ʟàᴍ đẹᴘ; ʙáɴ ʜàɴɢ ʀᴏɴɢ, ᴠé số ᴅạᴏ; ᴄơ sở ᴛíɴ ɴɢưỡɴɢ, ᴛôɴ ɢɪáᴏ, ᴛʜờ ᴛự; ʙảᴏ ᴛàɴɢ, ᴛʀɪểɴ ʟãᴍ, ʀạᴘ ᴄʜɪếᴜ ᴘʜɪᴍ; địᴀ đɪểᴍ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ ᴠăɴ ʜóᴀ, ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ, ᴛʜể ᴅụᴄ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ.

ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜạɴ ᴄʜế ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪữᴀ ᴄáᴄ địᴀ ʙàɴ ᴄó ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ.

ʀɪêɴɢ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ, ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʜàɴɢ ʜóᴀ ɴộɪ ᴛỉɴʜ ʜᴏạᴛ ʟɪêɴ ᴛỉɴʜ; ᴄơ sở sảɴ xᴜấᴛ ᴠà đơɴ ᴠị ᴛʜɪ ᴄôɴɢ ᴅự áɴ, ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, xâʏ ᴅựɴɢ đượᴄ ᴘʜéᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ.

Nguồn: https://soha.vn/moi-huong-dan-thich-ung-an-toan-nhung-hoat-dong-duoc-phep-mo-trong-trang-thai-binh-thuong-moi-20211012203721801.htm