ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ǫᴜảɴɢ ᴛʀị: ‘ɴʜậɴ ᴍộᴛ xᴜ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠɪệᴛ Á ᴛôɪ ᴛừ ᴄʜứᴄ ɴɢᴀʏ’

Đời sống Tin Tức Xã hội

Đó ʟà ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄủᴀ ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴋʜɪ đơɴ ᴠị ᴍᴜᴀ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠɪệᴛ Á sảɴ xᴜấᴛ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ đơɴ ᴠị ở ʜᴜế.
ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟷𝟸, ôɴɢ Đỗ ᴠăɴ ʜùɴɢ – ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ôɴɢ ᴠà ʟãɴʜ đạᴏ ᴄᴅᴄ, sở ʏ ᴛế ǫᴜảɴɢ ᴛʀị đượᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠɪệᴛ Á ᴄʜɪếᴛ ᴋʜấᴜ ʜᴏᴀ ʜồɴɢ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ʜợᴘ đồɴɢ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟà ᴋʜôɴɢ đúɴɢ sự ᴛʜậᴛ, ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ đơɴ ᴠị.

ʟãɴʜ đạᴏ sở ʏ ᴛế ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ʟᴜôɴ ǫᴜáɴ ᴛʀɪệᴛ ᴠớɪ ᴄấᴘ ᴅướɪ ʀằɴɢ, ᴋʜɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴅịᴄʜ ᴅã xảʏ ʀᴀ ᴋʜôɴɢ đặᴛ ɴặɴɢ ᴠấɴ đề ᴛɪềɴ ʙạᴄ, ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴠòɪ ᴠĩɴʜ.

“ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛôɪ, ɴếᴜ ɴʜậɴ ᴍộᴛ xᴜ ᴛôɪ ᴛừ ᴄʜứᴄ ɴɢᴀʏ. ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴅíɴʜ ᴅáɴɢ đếɴ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛɪềɴ ʙạᴄ. ᴛôɪ ɢɪᴀᴏ ᴍọɪ ᴠɪệᴄ ᴄʜᴏ ᴘʜòɴɢ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ʟàᴍ ᴠà ǫᴜáɴ ᴛʀɪệᴛ ʀồɪ, đơɴ ᴠị ɴàʏ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʀướᴄ ᴛôɪ”, ôɴɢ ʜùɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ɴɢồɪ ᴜốɴɢ ᴠớɪ ʜọ ᴍộᴛ ʟʏ ɴướᴄ”.

sở ʏ ᴛế ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴍᴜᴀ 𝟼 ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠɪệᴛ Á sảɴ xᴜấᴛ ᴠớɪ ᴛổɴɢ ᴛʀị ɢɪá ɢầɴ 𝟷𝟼 ᴛỷ đồɴɢ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ đơɴ ᴠị ở ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ – ʜᴜế.

ᴛʀướᴄ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴛổ ᴄʜứᴄ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜᴜʏêɴ áɴ ᴠớɪ đườɴɢ ᴅâʏ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ sảɴ xᴜấᴛ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʙộ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ɪɴ ᴠɪᴛʀᴏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 (ɢọɪ ᴛắᴛ ʟà ᴋɪᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿) xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠɪệᴛ Á (ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠɪệᴛ Á) ᴠà ᴄáᴄ đơɴ ᴠị, địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟷𝟸, ôɴɢ Đỗ ᴠăɴ ʜùɴɢ – ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴠà 𝟸𝟶𝟸𝟷, đơɴ ᴠị ᴠà ᴄᴅᴄ ᴛỉɴʜ ɴàʏ ᴛừɴɢ ᴍᴜᴀ ɴʜɪềᴜ ɢóɪ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế ᴠà ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ-ʜᴜế. số ᴋɪᴛ ɴàʏ ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠɪệᴛ Á sảɴ xᴜấᴛ.

ᴄụ ᴛʜể, ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜý 𝟷, ǫᴜý 𝟸 ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄᴅᴄ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴍᴜᴀ ᴄʜủ ʏếᴜ ʟà ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠớɪ ᴛổɴɢ ɢɪá ᴛʀị ʜơɴ 𝟷𝟺,𝟺 ᴛỷ đồɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, sở ʏ ᴛế ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴍᴜᴀ 𝟼 ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠớɪ ᴛổɴɢ ᴛʀị ɢɪá ɢầɴ 𝟷𝟼 ᴛỷ đồɴɢ.

ᴠề ɢɪá ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄáᴄ ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴛʀướᴄ đượᴄ ᴍᴜᴀ ᴠớɪ ɢɪá 𝟺𝟽𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ/ᴋɪᴛ, ᴛừ ᴋʜɪ sở ʏ ᴛế đảᴍ ɴʜậɴ ᴠɪệᴄ ᴍᴜᴀ ᴛʜì ᴍộᴛ số ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ɢɪá ᴛʜấᴘ ʜơɴ.

Đơɴ ᴄử, ᴛʀᴏɴɢ 𝟼 ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴛʀị ɢɪá ɢầɴ 𝟷𝟼 ᴛỷ đồɴɢ ᴍà sở ʏ ᴛế ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴍᴜᴀ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế ᴠà ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ – ʜᴜế, 𝟺 ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴠớɪ 𝟸𝟽.𝟸𝟼𝟺 ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ɢɪá 𝟺𝟽𝟶.𝟶𝟶𝟶/ᴋɪᴛ; 𝟷 ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴠớɪ 𝟷.𝟹𝟺𝟺 ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄó ɢɪá 𝟹𝟼𝟽.𝟻𝟶𝟶 đồɴɢ/ᴋɪᴛ; 𝟷 ɢóɪ ᴛʜầᴜ ɢầɴ 𝟷𝟻.𝟶𝟶𝟶 ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄùɴɢ ʜãɴɢ sảɴ xᴜấᴛ ɴʜưɴɢ ᴋʜáᴄ ʟᴏạɪ ᴄó ɢɪá 𝟷𝟼𝟾.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ/ᴋɪᴛ.

ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʙᴀɴ đầᴜ ᴅᴏ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄấᴘ ʙáᴄʜ, ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ʜɪếᴍ ɴêɴ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ sự ʟựᴀ ᴄʜọɴ. sᴀᴜ ɴàʏ, ᴋʜɪ sở ʏ ᴛế đảᴍ ɴʜậɴ ᴠɪệᴄ ᴍᴜᴀ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜì đàᴍ ᴘʜáɴ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ để xɪɴ ɢɪảᴍ ɢɪá ᴠà ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị sử ᴅụɴɢ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ʟᴏạɪ ᴋɪᴛ ʀẻ ʜơɴ để ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ɴɢâɴ sáᴄʜ.

ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế ᴠà ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ – ʜᴜế ɴơɪ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴍᴜᴀ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠɪệᴛ Á sảɴ xᴜấᴛ.

ᴅᴏ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄấᴘ ᴛʜɪếᴛ, ɴêɴ sở ʏ ᴛế ᴠà ᴄᴅᴄ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴄʜủ ʏếᴜ ᴍᴜᴀ ᴄáᴄ ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴠậᴛ ᴛư ʏ ᴛế ᴛʜᴇᴏ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄʜỉ địɴʜ ᴛʜầᴜ ʀúᴛ ɢọɴ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ Đấᴜ ᴛʜầᴜ. ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴍᴜᴀ sắᴍ, sở ʏ ᴛế ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴛʜᴀᴍ ᴋʜảᴏ ɢɪá ᴛừ ᴄáᴄ ɢóɪ ᴛʜầᴜ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ɢɪá ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế, ᴄáᴄ ʜợᴘ đồɴɢ ᴛươɴɢ ᴛự, 𝟹 ʙáᴏ ɢɪá ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜà ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ, ᴠăɴ ʙảɴ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴠà ᴄʜứɴɢ ᴛʜư ᴛʜẩᴍ địɴʜ ɢɪá ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʜẩᴍ địɴʜ ɢɪá ᴄủᴀ ʙộ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ đóɴɢ ᴛᴘ. Đà ɴẵɴɢ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴠà 𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴄó ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ɴʜà ᴛʜầᴜ để sở ʏ ᴛế ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴛổɴɢ số ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴠà ᴠậᴛ ᴛư ʜóᴀ ᴄʜấᴛ, ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟà ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟷𝟻 ᴛỷ đồɴɢ. sở ʏ ᴛế ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴛʜươɴɢ ᴛʜảᴏ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴʜà ᴛʜầᴜ ɢɪảᴍ ɢɪá ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴄʜᴏ ɴɢâɴ sáᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻 ᴛỷ đồɴɢ sᴏ ᴠớɪ ɢɪá đượᴄ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ɴʜà ᴛʜầᴜ.