ʙạᴄ ʟɪêᴜ: ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜêᴍ 𝟾𝟺 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ

Đời sống Tin Tức Xã hội

ᴛỉɴʜ ʙạᴄ ʟɪêᴜ ᴠừᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟷𝟹𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó đếɴ 𝟾𝟺 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ.
sáɴɢ 𝟸𝟹.𝟷𝟶, ᴛɪɴ ᴛừ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ ʙạᴄ ʟɪêᴜ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛỉɴʜ ᴠừᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟷𝟹𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. Đáɴɢ ʟưᴜ ý, ᴄó đếɴ 𝟾𝟺 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ǫᴜᴀ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ ᴛʜᴜ ᴅᴜɴɢ, đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴʜẹ, ᴋʜôɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ ʙạᴄ ʟɪêᴜ
ᴛʀẦɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴘʜᴏɴɢ

ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄó 𝟻𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ᴛʜủʏ sảɴ ᴛấɴ ᴋʜởɪ (ᴋʜóᴍ 𝟸, ᴘ.𝟷, ᴛx.ɢɪá ʀᴀɪ); 𝟷𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ᴍᴛᴠ ᴄʜế ʙɪếɴ ᴛʜủʏ sảɴ ᴄʜâᴜ ʙá ᴛʜảᴏ (ᴘ.ʟáɴɢ ᴛʀòɴ, ᴛx.ɢɪá ʀᴀɪ); 𝟷𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ở ᴋʜóᴍ 𝟼, ᴘ.𝟸, ᴛᴘ.ʙạᴄ ʟɪêᴜ; 𝟸 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ở ʜ.ᴠĩɴʜ ʟợɪ ʟà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛừɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ ɴộɪ ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ʙạᴄ ʟɪêᴜ…

sáɴɢ 𝟸𝟹.𝟷𝟶, ʙáᴄ sĩ ᴛʀầɴ ᴠăɴ ᴋʜảɪ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ǫᴜᴀ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴠà ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ, ᴛốɪ 𝟸𝟸.𝟷𝟶, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟷𝟹𝟽 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟺𝟾 ᴄᴀ ʟà ғ𝟷 ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ғ𝟶, 𝟻𝟾 ᴄᴀ ᴅᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛự ᴘʜáᴛ ᴠề ǫᴜê ᴛừ ᴠùɴɢ ᴅịᴄʜ, 𝟷𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠà 𝟷𝟺 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ. ᴛốɪ 𝟸𝟸.𝟷𝟶, sóᴄ ᴛʀăɴɢ ᴄũɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ɴʜư ᴠậʏ, đếɴ ɴᴀʏ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó 𝟹𝟻 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠừᴀ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ, ᴄó 𝟸𝟾 ᴄᴀ ʟà ғ𝟷 ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ғ𝟶 ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ở ᴛx.ɢɪá ʀᴀɪ đềᴜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ᴛʜủʏ sảɴ ᴛấɴ ᴋʜởɪ; 𝟷𝟼 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ở ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ, Đồɴɢ ɴᴀɪ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛự ᴘʜáᴛ ᴠề ǫᴜê ᴠà đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʀướᴄ đó. sáɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ (𝟸𝟹.𝟷𝟶), ᴛỉɴʜ ʙạᴄ ʟɪêᴜ ᴄũɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄó 𝟹𝟿 ᴄᴀ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ, xᴜấᴛ ᴠɪệɴ.

ᴛɪɴ ʟɪÊɴ ǫᴜᴀɴ

Nguồn: https://thanhnien.vn/bac-lieu-phat-hien-them-84-truong-hop-duong-tinh-covid-19-trong-cong-dong-post1393883.html