ᴛỉ ᴘʜú ᴍᴀʀᴋ ᴢᴜᴄᴋᴇʀʙᴇʀɢ ᴍấᴛ ʜơɴ 𝟼 ᴛỉ ᴜsᴅ sᴀᴜ ᴋʜɪ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ ʙị sậᴘ

Đời sống Tin Tức Xã hội

ᴛỷ ᴘʜú ᴍᴀʀᴋ ᴢᴜᴄᴋᴇʀʙᴇʀɢ – ôɴɢ ᴄʜủ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ đã đăɴɢ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴠì sự ᴄố ɢɪáɴ đᴏạɴ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ ᴠàᴏ ᴛốɪ ǫᴜᴀ.
sáɴɢ ɴᴀʏ 𝟻/𝟷𝟶, ôɴɢ ᴄʜủ ᴄủᴀ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ – ᴛỷ ᴘʜú ᴍᴀʀᴋ ᴢᴜᴄᴋᴇʀʙᴇʀɢ đã ᴄó ʙàɪ đăɴɢ ᴍớɪ sᴀᴜ sự ᴄố ᴍạɴɢ ʟướɪ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴄủᴀ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ɢồᴍ ᴄả ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ ᴠà ᴍᴇssᴇɴɢᴇʀ đã ɴɢừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜơɴ 𝟼 ᴛɪếɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ôɴɢ ᴍᴀʀᴋ ᴢᴜᴄᴋᴇʀʙᴇʀɢ ᴠɪếᴛ: “ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ ᴠà ᴛɪɴ ɴʜắɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʜɪệɴ đã đượᴄ ᴘʜụᴄ ʜồɪ ᴛʀở ʟạɪ. xɪɴ ʟỗɪ ᴠì sự ɢɪáɴ đᴏạɴ ɴàʏ. ᴛôɪ ʙɪếᴛ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴄầɴ ɴʜữɴɢ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ để ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴍà ʙạɴ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ”.

ᴄʜỉ sᴀᴜ 𝟸 ɢɪờ đăɴɢ ᴛảɪ, ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴄʜủ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ đã ɴʜậɴ đượᴄ ʜơɴ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ʟượᴛ ʟɪᴋᴇ ᴠà ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢʜìɴ ʟượᴛ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ. ʜầᴜ ʜếᴛ, ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ᴍạɴɢ đềᴜ để ʟạɪ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴄảᴍ ᴠớɪ ᴠị ᴛỷ ᴘʜú.


ᴍᴀʀᴋ ᴢᴜᴄᴋᴇʀʙᴇʀɢ đăɴɢ ʙàɪ xɪɴ ʟỗɪ sᴀᴜ sự ᴄố ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ sậᴘ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, sᴀᴜ sự ᴄố ɢɪáɴ đᴏạɴ ɴàʏ ᴄổ ᴘʜɪếᴜ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴍứᴄ sụᴛ ɢɪảᴍ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ. ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴠᴛᴄ ɴᴇᴡ, ᴛíɴʜ đếɴ 𝟷𝟹ʜ ɴɢàʏ 𝟺/𝟷𝟶 (ɢɪờ ᴍỹ), ᴛứᴄ 𝟶ʜ 𝟻/𝟷𝟶 (ɢɪờ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ), ᴄổ ᴘʜɪếᴜ ᴄủᴀ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴛʀêɴ sàɴ ɴᴀsᴅᴀǫ ɢɪảᴍ 𝟻,𝟹% ɢɪá ᴛʀị sᴏ ᴠớɪ đầᴜ ɴɢàʏ, ᴠề ᴍốᴄ 𝟹𝟸𝟺,𝟾𝟽 ᴜsᴅ/ᴄổ ᴘʜɪếᴜ.

ɢɪá ᴛʀị ᴠốɴ ʜóᴀ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ đᴀɴɢ ᴠề ᴍứᴄ 𝟿𝟷𝟼,𝟸 ᴛỷ ᴜsᴅ. ᴛʀêɴ ᴄáᴄ sàɴ s&ᴘ 𝟻𝟶𝟶 ᴠà ɴᴀsᴅᴀǫ ᴄᴏᴍᴘᴏsɪᴛᴇ ɪɴᴅᴇx, ɢɪá ᴄổ ᴘʜɪếᴜ ᴄủᴀ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄũɴɢ ɢɪảᴍ ᴛừ 𝟷,𝟽 – 𝟸,𝟼𝟷%. sự ᴛʀượᴛ ɢɪá ᴄổ ᴘʜɪếᴜ ɴàʏ đã ᴋʜɪếɴ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ᴢᴜᴄᴋᴇʀʙᴇʀɢ ɢɪảᴍ xᴜốɴɢ ᴄòɴ 𝟷𝟸𝟷,𝟼 ᴛỷ ᴜsᴅ, đưᴀ ôɴɢ ᴄʜủ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ xᴜốɴɢ ᴠị ᴛʀí ᴛʜứ 𝟻 ᴛʀêɴ ʙảɴɢ xếᴘ ʜạɴɢ ᴛỷ ᴘʜú ᴄủᴀ ʙʟᴏᴏᴍʙᴇʀɢ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟸ʜ ᴛốɪ 𝟺/𝟷𝟶, ɴʜɪềᴜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴄủᴀ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙᴀᴏ ɢồᴍ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍᴇssᴇɴɢᴇʀ, ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴠà ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ đᴀɴɢ đồɴɢ ʟᴏạᴛ ɢặᴘ ᴠấɴ đề, ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ.

ᴋʜɪ ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ ᴛʀêɴ ᴍáʏ ᴛíɴʜ, ᴛʀìɴʜ ᴅᴜʏệᴛ ʙáᴏ ʟỗɪ “ᴛʜɪs sɪᴛᴇ ᴄᴀɴ’ᴛ ʙᴇ ʀᴇᴀᴄʜᴇᴅ” ʜᴏặᴄ “𝟻xx sᴇʀᴠᴇʀ ᴇʀʀᴏʀ”, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠàᴏ ʙằɴɢ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴅɪ độɴɢ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴍớɪ. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ᴛừ ᴋʜᴏá #ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋᴅᴏᴡɴ (ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ sậᴘ) đᴀɴɢ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴛừ ᴋʜᴏá “ʜᴏᴛ” ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ đốɪ ᴛʜủ ʟà ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ.

ᴄʜỉ ᴠàɪ ᴘʜúᴛ sᴀᴜ sự ᴄố, ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢàɴ ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜọ đᴀɴɢ ɢặᴘ ᴠấɴ đề ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ ᴅᴏᴡɴᴅᴇᴛᴇᴄᴛᴏʀ. sᴀᴜ ʜơɴ 𝟼 ᴛɪếɴɢ sậᴘ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ, ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ đã ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀở ʟạɪ. Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴄáᴄ sự ᴄố ᴛʀêɴ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ đốɪ ᴠớɪ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʜɪếᴍ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠà ᴛʜườɴɢ đượᴄ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ sớᴍ. ʜɪệɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ sự ᴄố ʟà ɢì.

Nguồn: https://soha.vn/mark-zuckerberg-ong-chu-facebook-xin-loi-nguoi-dung-sau-su-co-sap-tren-toan-cau-20211005084504997.htm