ᴛɪɴ sáɴɢ 𝟸𝟹-𝟷𝟶: số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢɪảᴍ ʟɪêɴ ᴛụᴄ

Đời sống Tin Tức Xã hội

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟸-𝟷𝟶 ᴄó 𝟹𝟹 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛử ᴠᴏɴɢ, đâʏ ʟà số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʜấᴘ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜơɴ ʜᴀɪ ᴛʜáɴɢ ǫᴜᴀ. ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ 𝟸𝟶 ɴɢàʏ ᴅᴜʏ ᴛʀì số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ở ᴍứᴄ 𝟸 ᴄᴏɴ số.


ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế đếɴ ᴛốɪ 𝟸𝟸-𝟷𝟶 ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʙảɴ đồ ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ đã ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ᴄáᴄ xã ᴘʜườɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ (ᴍàᴜ ᴄᴀᴍ), ɴɢᴜʏ ᴄơ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ (ᴍàᴜ đỏ) ᴠà ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ (ᴍàᴜ ᴠàɴɢ), ɢɪảᴍ xã ᴘʜườɴɢ xᴀɴʜ (ᴠùɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴍớɪ).

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế, ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴍớɪ ɴʜấᴛ (ᴛốɪ 𝟸𝟸-𝟷𝟶) ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ ở ǫᴜʏ ᴍô ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ, ᴄó 𝟸𝟺 ᴛỉɴʜ ở ᴄấᴘ độ 𝟷 (ᴍàᴜ xᴀɴʜ, ᴛứᴄ ᴠùɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴍớɪ).

𝟹𝟿 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴄấᴘ độ 𝟸 (ᴍàᴜ ᴠàɴɢ, ᴛứᴄ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ).

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ở ǫᴜʏ ᴍô xã ᴘʜườɴɢ, ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ ᴠớɪ 𝟿.𝟾𝟾𝟷 xã ᴘʜườɴɢ, số xã ᴘʜườɴɢ ᴍàᴜ xᴀɴʜ ʟà 𝟼.𝟼𝟽𝟼, ɢɪảᴍ ɢầɴ 𝟹𝟶𝟶 xã ᴘʜườɴɢ sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ số xã ᴘʜườɴɢ ᴍàᴜ ᴠàɴɢ, ᴄᴀᴍ, đỏ đềᴜ ᴛăɴɢ. ᴄụ ᴛʜể, ᴄó 𝟹.𝟶𝟻𝟷 xã ᴘʜườɴɢ ᴍàᴜ ᴠàɴɢ, 𝟷𝟷𝟹 xã ᴘʜườɴɢ ᴍàᴜ ᴄᴀᴍ, 𝟺𝟷 xã ᴘʜườɴɢ ᴍàᴜ đỏ.

ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ số xã ᴘʜườɴɢ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ, ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ ᴠà ʀấᴛ ᴄᴀᴏ ᴄó ɢɪᴀ ᴛăɴɢ, ᴅù số xã ᴘʜườɴɢ ᴍàᴜ ᴄᴀᴍ, đỏ ᴛăɴɢ ᴛʜấᴘ ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴋʜɪ ᴍở ʟạɪ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠà ᴅịᴄʜ ᴠụ sẽ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴅịᴄʜ, ɴêɴ áᴘ ᴅụɴɢ ᴛốᴛ 𝟻ᴋ.

số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó ᴋʜᴜʏɴʜ ʜướɴɢ ɢɪảᴍ ʟɪêɴ ᴛụᴄ

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟸-𝟷𝟶 ᴄó 𝟹𝟹 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛử ᴠᴏɴɢ, đâʏ ʟà số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʜấᴘ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜơɴ ʜᴀɪ ᴛʜáɴɢ ǫᴜᴀ. ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ 𝟸𝟶 ɴɢàʏ ᴅᴜʏ ᴛʀì số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ở ᴍứᴄ 𝟸 ᴄᴏɴ số.

sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠừᴀ ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ᴠề ᴠɪệᴄ đáɴʜ ɢɪá ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ᴛᴘ.

ᴠề ᴛɪêᴜ ᴄʜí 𝟷, số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜầɴ ᴄủᴀ ᴛᴘ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟺 đếɴ 𝟸𝟶-𝟷𝟶 ʟà 𝟽.𝟷𝟷𝟹 ᴄᴀ, ɢɪảᴍ ᴛʀêɴ 𝟹.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ sᴏ ᴠớɪ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ đó.

ᴠớɪ ᴅâɴ số ᴛʀêɴ 𝟿,𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ/𝟷𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴅâɴ/ᴛᴜầɴ ᴄủᴀ ᴛᴘ ʜɪệɴ ʟà 𝟿𝟻,𝟼 ᴄᴀ; đạᴛ ᴍứᴄ độ 𝟹 (ᴍàᴜ ᴄᴀᴍ, ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ).

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ở ᴛɪêᴜ ᴄʜí ᴠề ᴛỉ ʟệ ʙᴀᴏ ᴘʜủ ᴠắᴄ xɪɴ, ᴛíɴʜ đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟶-𝟷𝟶, ᴛᴘ ᴄó 𝟿𝟾,𝟿% ɴɢườɪ ᴛừ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ ᴛʀở ʟêɴ đượᴄ ᴛɪêᴍ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟷 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ; 𝟿𝟸% ɴɢườɪ ᴛừ 𝟼𝟻 ᴛᴜổɪ ᴛʀở ʟêɴ đượᴄ ᴛɪêᴍ đủ ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ. ᴄộɴɢ ᴛʜêᴍ đảᴍ ʙảᴏ ɴăɴɢ ʟựᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đɪềᴜ ᴛʀị, ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ở ᴍứᴄ 𝟸 (ᴍàᴜ ᴠàɴɢ, ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ).

ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴍở ʟạɪ ᴅịᴄʜ ᴠụ ăɴ ᴜốɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ ᴛừ ᴛᴜầɴ ᴛớɪ

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ᴘʜᴀɴ ᴠăɴ ᴍãɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴅự ᴋɪếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟻-𝟷𝟶, ᴛᴘ ᴄôɴɢ ʙố ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ ᴠà ᴅự ᴋɪếɴ ᴛᴜầɴ ᴛớɪ sẽ ᴄʜᴏ ᴍở ʟạɪ ᴅịᴄʜ ᴠụ ăɴ ᴜốɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ ở ᴍộᴛ số ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ đượᴄ ᴅịᴄʜ.

ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴛᴘ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ ᴠớɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, đồɴɢ ᴛʜờɪ đᴀɴɢ xâʏ ᴅựɴɢ ᴍớɪ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xử ʟý ổ ᴅịᴄʜ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ʜɪệɴ ɴᴀʏ. ᴠɪệᴄ xử ʟý ổ ᴅịᴄʜ ᴠừᴀ ᴘʜảɪ đảᴍ ʙảᴏ ʜạɴ ᴄʜế ɴɢᴜồɴ ʟâʏ ᴠừᴀ ᴘʜảɪ ᴛʀáɴʜ ʟàᴍ xáᴏ ᴛʀộɴ đếɴ đờɪ sốɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

ʙộ ʏ ᴛế ᴄầɴ sớᴍ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ ᴍớɪ ᴠề ɢɪá ᴛᴇsᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ

ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛử ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʟê ᴍɪɴʜ ᴋʜáɪ ᴠừᴀ ᴄó ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴠớɪ ʙộ ʏ ᴛế, ɴɢʜᴇ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴠề ǫᴜảɴ ʟý ɢɪá ᴠậᴛ ᴛư, ᴅịᴄʜ ᴠụ ʏ ᴛế, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴅịᴄʜ ᴠụ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛʜᴇᴏ ʙộ ʏ ᴛế, ᴛíɴʜ đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟶-𝟷𝟶, ʙộ ʏ ᴛế đã ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ᴄʜᴏ 𝟷𝟸𝟽 ʟᴏạɪ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛᴇsᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sᴀsʀ-ᴄᴏᴠ-𝟸 (ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴍỹ, Đứᴄ, ᴘʜáᴘ, ᴘʜầɴ ʟᴀɴ, ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, ᴛʜổ ɴʜĩ ᴋỳ, ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ, sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ,… ᴠà sảɴ xᴜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ).

ɢồᴍ: 𝟺𝟹 ᴛᴇsᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠậᴛ ʟɪệᴜ ᴅɪ ᴛʀᴜʏềɴ (ᴘᴄʀ, ʟᴀᴍᴘ), 𝟻𝟼 ᴛᴇsᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴋʜáɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ᴠà 𝟸𝟼 ᴛᴇsᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴộᴘ ʜồ sơ ᴠà ʙộ ʏ ᴛế đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴛʜẩᴍ địɴʜ ᴠà ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛᴇsᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

ᴠề ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴠà ɢɪá ᴛᴇsᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅᴏ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ sảɴ xᴜấᴛ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ, ᴛíɴʜ đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟶-𝟷𝟶, ʙộ ʏ ᴛế đã ɴʜậɴ đượᴄ ᴠăɴ ʙảɴ ᴄủᴀ 𝟾𝟺 ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴠà ɢɪá ᴅᴏ đơɴ ᴠị ᴄôɴɢ ʙố ᴄʜᴏ 𝟷𝟾𝟼 ʟᴏạɪ ᴛᴇsᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸, ʙộ ʏ ᴛế đã đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛử ᴄủᴀ ʙộ.


ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴋʜɪ đã ᴛɪêᴍ 𝟸 ᴍũɪ ᴠà ᴛᴇsᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 âᴍ ᴛíɴʜ ᴛʜì ᴄầɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɢɪấʏ ᴛờ ɴʜᴀɴʜ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄʜốᴛ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴʜư ʜɪệɴ ᴛạɪ – Ảɴʜ: ᴘʜẠᴍ ᴛᴜẤɴ

ɢɪá ᴛᴇsᴛ, ᴛʜᴇᴏ ʙộ ʏ ᴛế, ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ᴠàᴏ ɴʜɪềᴜ ʏếᴜ ᴛố ᴛʜị ᴛʀườɴɢ, ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ, ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ sảɴ xᴜấᴛ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ sảɴ xᴜấᴛ, ᴛʜờɪ đɪểᴍ đặᴛ ʜàɴɢ ᴠà số ʟượɴɢ đặᴛ ʜàɴɢ… ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ᴛʜì ɢɪá ᴛᴇsᴛ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ.

ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ, ɢɪá ᴛᴇsᴛ sảɴ xᴜấᴛ ᴛạɪ ᴍộᴛ số ɴướᴄ ᴄʜâᴜ Á ʀẻ ʜơɴ ɢɪá ᴛᴇsᴛ sảɴ xᴜấᴛ ᴛạɪ ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴄʜâᴜ Âᴜ, ᴍỹ. ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴅịᴄʜ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ, ɴʜᴜ ᴄầᴜ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴛʜì ɢɪá ᴄᴀᴏ, ɴɢượᴄ ʟạɪ ɢɪá sẽ ɢɪảᴍ…

ʙộ ʏ ᴛế ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã xâʏ ᴅựɴɢ ᴅự ᴛʜảᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛư ʜướɴɢ ᴅẫɴ ɢɪá ᴅịᴄʜ ᴠụ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸, đã ᴄôɴɢ ʙố ʟấʏ ý ᴋɪếɴ ᴛừ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟿 ᴠà ᴠớɪ ɢɪá ᴛᴇsᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ (xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ, ᴘᴄʀ, ᴍẫᴜ đơɴ, ᴍẫᴜ ɢộᴘ) đềᴜ ᴛʜấᴘ ʜơɴ ʜɪệɴ ʜàɴʜ. ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛư ɴàʏ sẽ ᴄó ʜɪệᴜ ʟựᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛừ 𝟷-𝟷𝟷.

ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ đề ɴɢʜị ʙộ ʏ ᴛế đưᴀ ɢɪá ᴛᴇsᴛ ᴠàᴏ ᴛíɴʜ ᴄʜɪ ᴘʜí xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄó ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴛʜể ʜɪệɴ ᴘʜù ʜợᴘ để ᴛʜíᴄʜ ứɴɢ ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴠớɪ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ɢɪá ᴛᴇsᴛ ᴛʀêɴ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ. ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đề ɴɢʜị ʙộ ʏ ᴛế ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛư ʜướɴɢ ᴅẫɴ ɢɪá ᴅịᴄʜ ᴠụ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴍớɪ.

Nguồn: https://tuoitre.vn/tin-sang-23-10-so-ca-tu-vong-trong-ngay-o-tp-hcm-giam-lien-tuc-20211023070458577.htm